ДНЗ №28 | Бердичів
ДНЗ №28 | Бердичів

Практичний психолог: Річний план роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 28 Левандовської Анни Миколаївни на 2020-2021 н.р.

ВСТУП

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психічних умов розвитку особистості.

Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є підвищення якості та забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:

консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім’ї;

превентивне виховання, метою якого є формування у вихованців, учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я.

Річний план роботи практичного психолога ДНЗ № 28 Левандовської А.М. складений на основі  нормативно-правових документів, державних (регіональних, місцевих) програм, наказів, рішень комісій Міністерства освіти і науки України (див. дод. 1), пріоритетних напрямів діяльності закладу дошкільної освіти на навчальний рік, аналізу роботи психолога за минулий навчальний рік. При складанні плану враховано  рівень кваліфікації спеціаліста та професійні можливості, специфіку закладу. У своїй діяльності практичний психолог  керується Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти України.

 

 

 

ІІ. Цілепокладаюча частина

Робота психологічної служби в наступному навчальному році буде спрямована на супровід виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», нормативно-законодавчих документів щодо розвитку освітньої галузі, забезпечення прав громадян України на освіту, положення національної програми «Освіта».

Робота має бути спрямована на створення здоров’язберігаючого середовища, сприятливих умов для виявлення нахилів і здібностей вихованців, відповідних умов для формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції вихованців, належних умов для інноваційної діяльності педагогів та підвищення професійної компетентності.

Крім того, психологічна служба має  забезпечити впровадження в навчально-виховний процес новітніх методик, форм навчання і виховання молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комунікативних технологій, компетентнісного підходу в навчанні та виховання, в т.ч. під час реалізації програми розвитку дитини «Дитина в дошкільні роки».

У ДНЗ №28 «Казка» виховується  дитина, які поділені на 13 груп відповідного віку. Дошкільний заклад має художньо-естетичний напрямок роботи. Освітні завдання, над якими працюватиме навчальний заклад в 2020-2021 н.р.:  

Забезпечити належну якість освітніх послуг відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик, оптимальні умови життєдіяльності дітей шляхом формування інноваційної культури педагогів закладу дошкільної освіти для забезпечення активної позиції дитини у здобутті знань;

Продовжити роботу по формуванню у дошкільників екологічного мислення засобами діяльнісного патріотизму через призму сталого розвитку;

Активізувати роботу по формуванню у  дітей морально-етичних якостей особистості засобами народознавства;

Забезпечити формування мовленнєвої компетентності дошкільників за допомогою елементів мнемотехніки в освітньо-виховній роботі ДНЗ.

Мета діяльності практичного психолога буде спрямована на розвиток у вихованців моральної життєтворчої мотивації, а також основним напрямком психологічного супроводу буде робота щодо супроводу професійної діяльності педагогів.

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змін умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

Формування у дітей  патріотичних почуттів на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення.

Впровадження інноваційних технологій в педагогічний процес дошкільного навчального закладу.

         Пріоритетні напрямки :

Вивчення психологічної адаптації новоприбулих дітей;

Профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;

Психологічний супровід дітей раннього віку;

Профілактика загострення кризи 3-х років;

Вивчення готовності дітей до навчання в школі;

Підвищення професійної компетентності практичного психолога;

Психологічна просвіта та підвищення психологічної компетентності вихователів та батьків;

Розвиток різних психологічних процесів дошкільнят;

Розвиток здібностей малюків.

        Пріоритетні задачі:

Вивчення психічного розвитку дошкільнят з метою раннього виявлення дітей, що мають вади психічного розвитку;

Систематичне вивчення психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

Виявлення дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

Психологічний супровід навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

Просвітницька робота серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації );

Спільна робота зі спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

Надання консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

Систематичне підвищення професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах;

Організаційно-методична робота.


ІІІ. Змістова частина

Професійні дії практичного психолога ЗДО №28 реалізуються у таких основних видах роботи:

Психодіагностична робота


з/п

Види та зміст роботи

Термін
проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

1.1.

Психологічний супровід адаптаційного періоду новоприбулих дітей:

спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі;

вивчення ступеня адаптації до умов закладу: опитування та анкетування педагогів і батьків.

Вересень – жовтень 2020 року

Діти раннього та молодшого дошкільного віку

За потреби діти  інших вікових груп

1.2.

Діагностика структури емоційності у професійно-педагогічній діяльності. Діагностика рівня емоційного вигорання (В.В. Бойко), Тест «Намалюй себе»

Листопад

2020 року

Педагоги


1.3.

Дослідження статусу дитини у групі та дослідження сфери спілкування

Протягом року

Діти всіх вікових груп


1.4.

Вивчення розвитку обдарованих та здібних дітей.

анкетування батьків;

спостереження вихователів

Листопад – грудень

2020 року

Діти старшого дошкільного віку


1.5. 

Діагностика особливостей розвитку пізнавальної сфери дітей середнього дошкільного віку

Листопад 2020 року

Діти середнього дошкільного віку


1.6.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів у дітей 5-6 років:

сприйняття: зорове (що не

домальовано?); слухове (уважно слухай);

мислення: наочно-логічне

(Що тут зайве);

пам’ять: зорова (Запам’ятай

малюнок); слухова (10 слів)

Обробка отриманих результатів.

Листопад 2020 року

Діти старшого дошкільного віку


1.7.

Діагностична робота з дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги: гіперактивні, імпульсивні, тривожні, агресивні.

Протягом року

Діти старшого дошкільного віку


1.8.

Психологічна підготовка дітей до школи. Діагностика дітей за методиками:

мова (володіння зв’язною

мовою);

соціальна компетентність

(профіль соціального розвитку 6-тирічної дитини);

соціальна шкала зрілості

(Керн -  Йєрасик).

внутрішня позиція школяра.

Квітень

2021 року

Діти старшого дошкільного віку

За попередньо складеним планом

1.9.

Психологічні та соціально – психологічні дослідження (індивідуальні, групові) за запитами адміністрації, вихователів, батьків

Протягом року

Діти всіх вікових груп, педагоги, батьки

Запит можуть да- вати педагоги та батьки

1.10.

Психологічний аналіз занять у групах:

діяльність вихователя та

дітей під час проведення заняття.

Протягом року

Всі вікові групи


1.11.

Вивчення психологічного клімату


Квітень 2021 року

Педагоги


 

Консультаційна робота


з/п

Види та зміст роботи

Термін
проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

 

Консультації за планом

За планом

Батьки, педагоги

Додаток № 3

2.2.

Індивідуальне та групове консультування педагогів і батьків з питань адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу

Вересень 2020 року2.3.

Консультування за запитом

Протягом року

Батьки, педагоги


 

Корекція


з/п

Види та зміст роботи

Термін
проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

 

Проведення занять, вправ, ігор для полегшення адаптації до умов закладу  дітей раннього віку

 (Програма А.С. Роньжина)


Вересень – жовтень 2020 року

та протягом року

Діти раннього віку


3.2.

Проведення індивідуальних та групових занять з дітьми:

що потребують регуляції

поведінки: гіперактивні, імпульсивні, тривожні, агресивні;

що потребують спеціальних

психологічних засобів та профілактики нервових перевантажень: корекція  та поліпшення стану дитини (зняття напруження, підвищення емоційного тонусу, вивільнення пригнічених емоцій – гніву, страху, образи);

Протягом року

Діти всіх вікових груп


3.3.

Розвивальні заняття для дітей з розвитку творчих здібностей.

Грудень 2020 року –січень 2021 року

 (1 рази на тиждень)

Діти старшого дошкільного віку


3.4.

Розвивальні заняття за програмою Шарохіної В.Л. «Корекційно-розвивальні заняття в молодшій групі»

Листопад 2020 року – лютий 2021 року

Діти молодшого дошкільного віку


3.5.

Розвивальні заняття за програмою Л. Яковлевої «Психологічна допомога дошкільнику»

Грудень 2020 року – квітень 2021 року

Діти середнього дошкільного віку


 

Корекційно-розвивальні заняття за програмою І. Ярушиної «Чую¸бачу¸ роблю»

Листопад 2020 року – травень 2021 року

Діти старшого дошкільного віку


 

Профілактика емоційних проблем у дітей за посібником Т.Д. Зінкевича-Євстигнеєвої «Тренінг по казкотерапії»

На запит

Діти дошкільного вікуПсихологічна просвіта


з/п

Види та зміст роботи

Термін
проведення

Цільова аудиторія

Відмітка 

про виконання

 

Виступи на батьківських зборах:

 • «Ваша дитина йде у дитсадок»: психологічні аспекти кризи 3-х років; поради: «Крокуємо з малечою дорогою адаптації»;
 • «Скоро до школи»: психофізичні особливості дітей розвитку дитини 6- року життя;
 • «Тепло єдиної родини»: виховна роль спілкування батьків із дітьми;
 • «Підготовка дітей до школи»: психологічна готовність дитини до навчання у школі;
 • «Роль батьків у розвитку мовлення дітей»: емоційне життя дитини (поради психолога)


Жовтень

2020 року


Грудень 2020 рокуКвітень 2021 року

Батьки


За домовленістю з педагогами

5.2.

Участь в педагогічній раді: «Чинники становлення моральних форм поведінки в дошкільному віці» (виступ з досвіду роботи)


Лютий 2021 року

Педагоги


5.3.

Проведення тренінгів та семінарів-практикумів для педагогів:

«Впровадження інноваційних технологій. За чи проти? Аналіз готовності педагогів до інноваційної діяльності»;

«Збереження психологічного здоров’я педагогів та профілактика емоційного вигорання на роботі»Жовтень

2020 рокуКвітень 2021 року

Педагоги


5.4.

Поповнення сторінки психолога на сайті ЗДО

Протягом року5.5.

Інформація для батьківських куточків  «Поради психолога»; розповсюдження інформаційних буклетів


Протягом року


Додаток № 4

Тематика може доповнюватись, змінювати за потреби

5.6.

Бесіди з вихователями про вікові та індивідуальні особливості

Протягом року

Вихователі, батьки


5.7.

Звітування за результатами психологічного обстеження готовності дітей до навчання у школі

Травень 2021 року

ПедагогиОрганізаційно-методична робота


з/п

Види та зміст роботи

Термін
проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

6.1.

Оформлення робочого кабінету психолога, забезпечення методичним матеріалом.

Протягом року

Практичний психолог,

адміністрація


6.2.

Складання плану роботи практичного психолога на рік, затвердження плану роботи на навчальний рік

До 10 вересня 2020 року6.3.

Складання орієнтованого місячного (тижневого) плану роботи

До 30 числа кожного місяця6.4.

Скласти та затвердити у адміністрації у адміністрації графік роботи практичного психолога
6.5.

Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів міста


Педагоги

За графіком

6.6.

Участь у педагогічних радах закладу, внесення пропозицій

Протягом року


За планом закладу

6.7.

Робота по наповненню сторінки психолога на сайті закладу

Протягом року

Педагоги, батьки


6.8.

Підбір та систематизація психодіагностичного та корекційно-розвивального інструментаріюЗа потреби

6.9.

Погодження організаційних питань з адміністрацією закладу

Вересень 2020 року


Додаток 2

6.10.

Підготовка звітності про роботу; складання аналітичного та статистичних звітів за навчальний рік

Травень 2021 рокуЗв’язки з громадкістю


з/п

Види та зміст роботи

Термін
проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

7.1.

Співпраця з засобами масової інформації
Додаток 1 

Нормативно-правові документи, державні (регіональні, місцеві) програми, накази, рішення комісій Міністерства освіти і науки України:

Законом України про освіту № 1060-х11, ст. 21 від 23.05.91 р.;

Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІП;

Конституцією України;

Постановою КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення Дітей сиріт Які залишились без піклування батьків» від 05.04.94 за 226;

Наказом МОН України від 03.05.1999 р. №127 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України»;

Наказом МОН України від 07.06.2001 р. № 439 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»;

Наказом МОН від 22.05.2018  № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;

Наказом МОН України від 20.04.2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів Про затвердження положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»;

Наказом МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»;

Листом МОН України № 1/9-448 від 27.07.07 «Про проведення психологічних та соціологічних досліджень серед учасників навчально-виховного процесу»;

Листом від 27.08.2000 за № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи України»;

Листом МОН від 07.08.2018 № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.»;

Наказом МОН України № 616 від 02.07.2009 «Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України»;

Етичним кодексом практичного психолога;

Декларацією прав людини;

Конвенцією про права дитини;

Додаток 2  

 

Перелік організаційних питань для погодження з адміністрацією ЗДО №28

Затвердження графіка роботи;

Готовність психологічного кабінету до повноцінної діяльності протягом навчального року;

Забезпечення кабінету психолога канцелярським мінімумом;

Здійснити підписку фахових періодичних видань (Н-д: «Психолог. Дошкілля», «Практичний психолог. Дитячий садок  тощо).

Додаток 3 


Групові консультації для батьків/педагогів з питань виховання і розвитку дітейТематика консультацій

Термін виконання

Взаємодія з дитиною під час адаптаційного періоду у дитячому садку

Вересень 2020 року

Вправи для розвитку сенсорики і тактильних відчуттів

Жовтень 2020 року

Заняття з дитиною вдома

Листопад 2020 року

Інклюзивна освіта в ДНЗ

Грудень 2020 року

Як готувати дитину до школи

Квітень 2021 року


 

 Додаток 4 Інформація для батьківських куточків  «Поради психолога»:

«Адаптація та дезадаптованість»

«Діти кольору «індиго»»

«Виховання почуттів»

«Мій небезпечний товариш комп’ютер?»»

«Криза трьох років»

«Ростимо оптимістів»

«На полі брані (лайка в устах дитини)»

«Вплив телебачення на розвиток дитини »

«Вплив розлучення батьків на дитину»

«Як подолати емоційне вигорання»

«Закон етики дошкільного працівника »

Тест для батьків «Чи готові Ви віддати дитину до школи?

«Психофізична готовність дитини до школи»

«Девіантна поведінка дошкільника» 

«Мовленнєвий розвиток дошкільника»

«Заїкуватість. Причини заїкуватості »

«Агресія. причини агресії»

«Йдемо у дитячий сад»

«Виховуємо прикладом»

«Дитина і комп’ютер: за і проти» тощо


Додаток 5

 

План роботи практичного психолога з обдарованими дітьми

 

 

Види та зміст роботи

Термін проведення

Цільова аудиторія

Психодіагностична робота

1.

Спостереження за обдарованими дітьми

Протягом року

Діти

всіх вікових груп

2.

Анкетування

«Визначення обдарованої дитини»

 Листопад

2020 року

Батьки, вихователі

3.

Методика «Домалюй малюнок»


Листопад

2020 року

Діти

(4-6 років)

4.

Фігурний тест Торренса


Листопад

2020 року

Діти старшого дошкільного віку

5.

Методика «Сонце в кімнаті»

Грудень

2020 року

Діти

(4-6 років)

Консультаційна робота

1.

Консультації для батьків: «Розвиток творчої уяви»

Листопад

2020 року

Батьки

2.

Консультації для вихователів:

«Обдаровані діти, особливості навчально-виховної взаємодії»

«Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей»

Листопад – грудень

2020 року

Вихователі

Корекційно-розвивальна робота

1.

Комплекс ігор та вправ для розвитку творчих здібностей

Листопад 202 року – Квітень 2021 року

Обдаровані діти

Психологічна просвіта

1.

Рекомендації для батьків:

 • «Як визначити творчу дитину?»
 • «Ігри для тренування творчих здібностей»

Листопад – грудень

2020 року

Батьки, вихователі

Організаційно-методична робота

1.

Підготовка консультацій, інформаційних листів, стендів, анкет для  вихователів та батьків.

Протягом року

Батьки, вихователі

2.

Планування занять: підбір ігор і вправ для роботи з обдарованими дітьми

Протягом року

Батьки, вихователі

 

 

Додаток 6

 

План роботи практичного психолога з дітьми, що потребують додаткової уваги

 (гіперактивні, тривожні, агресивні, імпульсивні

 

Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією ДНЗ

Термін проведення

Цільова аудиторія

Психодіагностична робота

1.

Спостереження за поведінкою дитини:

 • Тривожність
 • Імпульсивність
 • Агресивність
 • Гіперактивність

Протягом року

Діти

всіх вікових груп

2.

Методика «Малюнок родини»

Листопад 2020 року

Діти, що потребують додаткової уваги

3.

Методика «Обери потрібне обличчя»

Протягом року

Діти, що потребують додаткової уваги

4.

 «Дослідження індивідуальних особливостей дитини (тривожність, імпульсивність, агресивність, гіперактивність)»

Протягом року

Батьки, вихователі


Консультаційна робота

1.

Консультації для батьків:

 • «Кризові періоди дитинства»
 • «Стиль батьківського виховання у відповідь на агресивні дії дитини»

Січень – лютий

2021 року

Батьки


2.

Консультації для вихователів:

 • «Вплив дитячої самооцінки на розвиток дошкільника вцілому»
 • «Аутизм – вимушена самотність»

Листопад

2020 року

Березень

2021 року

Вихователі


Корекційно-розвивальна робота

1.

Проведення індивідуальних та групових занять з дітьми:

 • що потребують регуляції поведінки:

гіперактивні, імпульсивні, тривожні, агресивні;

 • що потребують спеціальних психологічних

засобів та профілактики нервових перевантажень: корекція  та поліпшення стану дитини (зняття напруження, підвищення емоційного тонусу, вивільнення пригнічених емоцій – гніву, страху, образи).

Січень – Лютий

2021 року

Діти всіх вікових груп

 

Психологічна просвіта

1.

Серія інформаційних листів: «Бар’єри спілкування», «Демонстративність поведінки».

Січень – лютий 2021 року

Батьки, вихователі

2.

Оформлення просвітницьких стендів: «Виховання без покарань»; «Ми за відповідальне батьківство»

Лютий 2021 року

Вихователі, батьки

Організаційно-методична робота

1.

Підготовка консультацій, інформаційних листів, стендів, анкет для  вихователів та батьків.

Протягом року2.

Планування занять:

 • підбір ігор і вправ для роботи з дітьми, що потребують додаткової уваги;
 • підбір спеціальних програм.

Протягом року 

 
 

Додаток 7

 

Список психодіагностичних  методик, що будуть використовуватися практичним психологом у 2020/2021 навчальному році

 

Назва методики

              Автор

 

1.

Тест «Выбери нужное лицо»

Р. Тэммл,

М. Дорки,

 В. Амен

2.

Тест «Кактус»

М.А. Панфілова


3.

Тест Люшера

М. Люшер


4.

Тест «Рисунок семьи»

Т. Хоментаускас


5.

Тест Керна-Йєрасека

Я. Йєрасек,

А. Керн

6.

Методика «Домалюй малюнок»7.

Діагностичні методики дослідження психічного розвитку дітей раннього віку

Лілія Скрипник

(журнал «Психолог довкілля»,

№ 10 жовтень 2012.

8.

Вивчення рівня емоційного вигорання


В.В.Бойко

9.

Психологічний клімат колективу

О.Марінушкіна, Главник, 2004-96с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

Список корекційно-розвивальних  методик, програм, 

 за якими працює практичний психолог  

 

Назва методики, програми

Автор

Цільова група, вік

Джерело


Ігри та вправи, які допомагають у період адаптації

Тамара Лукша, Світлана Немержицька, Наталія Соколова.

Новоприбулі діти, 2й-3й, 4й р.ж.

Журнал «Психолог дошкілля», № 8 (37), серпень 2012


Психокорекційна робота з гіперактивними,

агресивними, тривожними та аутичними дітьми

И.В.Шевцова

Е.К.Лютова

Г.Б. Моніна

(Юлія Рудь)

Усі діти ДНЗ

Журнал «Психолог дошкілля», № 9 (26), вересень 2011Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь

С.В. Крюкова,

Н.П. Слободяник

Емоційний розвиток

-


Корекція агресивності у дошкільников

Л.Дозорець

Робота з дітьми, які потребують додаткової педагогічної уваги

Журнал «Психолог»,

2006


Комплекс ігор та вправ для розвитку творчих здібностей

И.Молодушкіна

Розвиток творчих здібностей

Журнал «Психолог»,

2009


Веселі заняття


Людмила Голобна, Оксана Хомин

Розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфер

Журнал «Психолог», 2007


Психолого-педагогічні аспекти розвивально-корекційної роботи

з обдарованими дітьми старшого дошкільного віку»

Нижник Галина Михайлівна

Обдаровані діти

-

 До Всіх Статей

Наша Адреса:

м. Бердичів,
вул. Руська 26
E-mail: kazka28@ukr.net
E-Адреса: http://dnz-kazka.org.ua

Телефони для довідок:

+38 (04143) 21366
+38 (04143) 26066
+38 (067) 3961123

Ми в соціальних мережах:
Copyright © 2016-2019. Всі права захищено.